دو چشم، چشم هوسناک با لب ودهنی که...

دوماهـــی لـــغزان در میــــان سـوتیـــنی که...

چه میکندبه من‌ آن غمزه ای که شعرنگفته است

دو آبشـــار شرابـــــی رها بروی تنـــــی که...

گذشتم از شب چشمان مهـــــــربان تو انگار

به آفتاب رســـــیدند دســـــتهای منــــی که...

تو هســـــتی و خواهی بود تا همـــیشه دنیا

توهستی و خواهی بود تا همیشه زنی که...

میان ما که چنین تشنه ایم همــــدیـــــگررا

چقــــــــدر فاصله انداخته است پیرهنی که...

چه حاجتست به ایهام واستعاره وگـــــــفتن

مرا ببین و بخوان از نگاه من  ســـــخنی که...

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

مرا به وسوسه انداخت آن دو ماهی لغزان

دوچشم مست هوسناک با لب و دهنی که...

/ 2 نظر / 13 بازدید
احورا

باحال بود