پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

...وابستگی بد نیست

إذا الدُّرُّ زانَ حُسنُ وُجُوه کانَ لِلدُّرّ حُسنُ وَجهِکِ زَینا وَتَزیدینَ اَطیَب الطّیبِ طیبا اَن تَمَسّیهِ اَینَ مِثلکِ اَینا؟ ...دوگربه ایم که پیچیده ایم ... ادامه مطلب
/ 256 نظر / 51 بازدید