پست های ارسال شده در آدر سال 1388

ای بسا ابلیس آدم رو که هست پس به هردستی نباید داد دست

 غزلی ازمجموعه ی پشت این غزل...بخوانید کی میشود عبور کنیم ازحصارها گفتیم و گفته اند ازین گونه بارها چشمانمان به راه سواران سپید ... ادامه مطلب
/ 142 نظر / 37 بازدید